Επιστροφή

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/97611/1278/25.09.2023 (ΦΕΚ Β’ 5709) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.05.2023 Κ.Υ.Α. «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους ”» (Β’ 3131).

Με την 1η τροποποίηση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τίθεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία η 15η Νοεμβρίου 2023.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.